MENU
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dámsky a Pánsky svet, 25.10. - 26.10.2019, Refinery Gallery v Bratislave

Všeobecné pravidlá

 

Tieto pravidlá platia, keď vstúpite na a používate stránku www.dapsvet.com (“Stránka”). Správca stránky – V pyžame, s.r.o. (“Prevádzkovateľ”) si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto pravidlá neovplyvňujú vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek informácie alebo obsah, ktorý sa objaví na Stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nedáva žiadne záruky, pokiaľ ide o obsah, vzhľad, presnosť, funkčnosť alebo spoľahlivosť stránky. Stránka je poskytovaná na základe "tak, ako je" a "ako je k dispozícii".

Prevádzkovateľ nevyžaduje žiaden poplatok za prístup na Stránku. Prístup na Stránku môže byť kedykoľvek pozastavený, obmedzený alebo ukončený. Vstúpením na a používaním Stránky potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky texty, grafika, ikony tlačidiel, kompilácie údajov, softvér, obrázky, fotografie, dizajn, príslušenstvo a produkty, ktoré sa objavujú na stránkach a dizajn samotnej Stránky, sú chránené autorským právom, dizajnovými právami, právami k ochrannej známke a inými právami duševného vlastníctva patriacich Vlaste Šnáblovej Collu a Ivete Šnáblovej a tretím stranám poskytujúcich licencie.
Nie je dovolené kopírovať, sťahovať, ukladať, upravovať alebo meniť, akýmkoľvek spôsobom používať, reprodukovať, duplikovať, predávať, sprostredkovávať predaj, získavať prístup k údajom, upravovať alebo inak využívať úplne alebo čiastočne obsah a obrázky obsiahnuté na Stránke, ani žiadnu inú časť Stránky z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlasty Šnáblovej Collu a Ivety Šnáblovej. Materiál a obsah obsiahnutý na Stránke je k dispozícii iba na nekomerčné použitie.
 

 

Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom sa rozumie V pyžame, s.r.o., registrovaná v OR SR, Okresného súdu v Trenčíne, odd. : SRO, vložka č. 37813/R, so sídlom 916 34  Lúka 114, IČO 52223523, ďalej len „Prevádzkovateľ“.

Účel a typ spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ môže zhromažďovať informácie ako sú meno a priezvisko a e-mailová adresa, ak sa užívateľ stránky, ďalej len „Užívateľ“ prihlásil na odber Newslettra. 

Ak nám Užívateľ dá súhlas kontaktovať ho na propagačné účely, posielame mu iba informácie o produktoch, službách alebo udalostiach, o ktorých si myslíme, že sú pre neho užitočné. Ak z nejakého dôvodu nechce dostávať propagačné e-maily, stačí kliknúť na odkaz pre odhlásenie - vyradenie z našej databázy. Odkaz je uvedený v spodnej časti každého e-mailu, ktorý odošleme.

Právny základ spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ používa osobné údaje zozbierané počas používania Stránky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 V súvislosti so spracovaním osobných údajov má Užívateľ tieto práva:

(i) Súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

(ii) Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho osobných údajov a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Prevádzkovateľ nebude už viac spracovávať žiadne Užívateľove osobné údaje.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Content © 2020 V pyžame